Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. Undefined

Regulamin Sklepu Internetowego Stern Weber Polska

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.sternweber.pl prowadzony jest przez Stern Weber Polska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kosmatki 26, NIP 113-008-75-37, REGON 010652019. e-mail sternweber@sternweber.pl, nr telefonu 22 395 56 00.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.sklep.sternweber.pl są przetwarzane przez Stern Weber Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kosmatki 26. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sklep.sternweber.pl

Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia- jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

Ceny w salonie sprzedaży Stern Weber Polska mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

Zamówienia

Sklep internetowy www.sklep.sternweber.pl umożliwia Klientom:

- składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.sklep.sternweber.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.

- uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w salonie sprzedaży Stern Weber Polska

- Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.sternweber.pl kierowane przez Stern Weber Polska do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa

- Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sklep.sternweber.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

- Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

- Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”.

Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep.sternweber.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DHL Express (Poland) sp. z o.o. Dostępna jest także opcja odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy Stern Weber Polska przy ul. Kosmatki 26 w Warszawie.

 

Na czas otrzymania przesyłki składa się:

- czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

- czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Wraz z towarem wydawane jest faktura VAT. W przypadku jej braku należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Stern Weber Polska zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

Po otrzymaniu towaru i faktury w terminie 7 dni:

Przelewem na rachunek bankowy Stern Weber Polska

W momencie odbioru towaru:

Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu Stern Weber Polska.

Zwrot towaru przez konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko, co otrzymał.

W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość.

Stern Weber Polska nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.sternweber.pl

Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Stern Weber Polska. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określićżądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Stern Weber Polska i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku Stern Weber Polska rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w Stern Weber Polska.

Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skontaktować się z firmą Stern Weber Polska oraz skorzystać z usług przewoźnika DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

 

Serwis

Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:

Stern Weber Polska

Ul. Kosmatki 26

03-982, Warszawa

 

Postanowienia końcowe

Stern Weber Polska ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej http://sklep.sternweber.pl/content/3-regulamin.